Vyjadrenie o existencii TKS

Vyjadrenie o existencii TKS v zmysle zákona o elektronických komunikáciách č.452/2021

Súčasťou žiadosti (formulár na stiahnutie) o preverenie podzemných telekomunikačných vedení/optických siet i a TZ SWAN a. s. sú časti vypracovanej PD, t. j. min. situácia širších vzťahov, celková a/alebo koordinačná situácia IS a stavebných objektov v merítku 1:250, najvhodnejšie, pre potreby vyjadrenia sa k UK alebo k SK, je poskytnúť PD so situovaním stavebných objektov na podklade katastrálnej mapy vypracovanej projektantom stavby, vrátane techn.správy. Požadujeme vyznačiť aj názvy ulíc, záujmové územie farebne, dotknuté parcelné čísla s k.ú. a priložiť techn.správu. Vyjadrenie,resp. infozákres sa vzťahuje k Vami vymedzenému záujmovému územiu, preto ho vyznačte tak, aby čo najlepšie vystihovalo skutočné územie Vášho záujmu.

V prípade architektonickej štúdie alebo investičného zámeru postačí informativny zákres stavby a/alebo inžinierskej líniovej stavby do KN mapy bez mierky resp. ortofotomapy SR (napr. zbgis.skgeodesy.sk). Vyjadrenie, resp. infozákres sa vzťahuje k Vami vymedzenému záujmovému územiu, preto ho vyznačte tak, aby čo najlepšie vystihovalo skutočné územie Vášho záujmu, vyznačiť ulice, parcelné čísla s k.ú., vyznačiť záujmové územie farebne.

Žiadosti o vyjadrenia k existencii podzemnej optickej siete SWAN smerujte pre jednotlivé oblasti (podľa umiestnenia stavby v lokalite/kraji) nasledovne:

  • pre okres Pezinok vyjadrenia a IZ vydáva pobočka SWAN Pezinok,Holubyho 28, 902 01 Pezinok, mail adresa na zasielanie žiadosti: pezinok@swan.sk
  • pre kraj Košický a Prešovský vyjadrenia a IZ vydáva pobočka SWAN Košice, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, mail adresa na zasielanie žiadosti: siete.ke@swan.sk
  • pre kraj Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský spravuje/vydáva vyjadrenia a IZ správca siete spoločnosť OTNS,a.s, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, mail adresa na zasielanie žiadosti: swansiete@otns.sk
  • pre mesto Lučenec spravuje/vydáva vyjadrenia a IZ správca siete spoločnosť  SWAN Lučenec: lucenec@swan.sk, Jaroslav.Viktorin@swan.sk
  • pre mesto Komárno spravuje/vydáva vyjadrenia a IZ správca siete spoločnosť SWAN Komárno: dusan.kojnok@swan.sk
  • žiadosti  o vyjadrenia k mobilnej sieti SWAN, LTE smerujte na spoločnosť SWAN,a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, mail adresa na zasielanie žiadosti: siete@swan.sk.
  • Žiadosti o vyjadrenia k mobilnej sieti SWAN, LTE smerujte na spoločnosť SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, mail adresa na zasielanie žiadosti: siete@swan.sk.

Všetky žiadosti smerované na swansiete@otns.sk, ktoré spravuje spoločnosť OTNS,a.s., sú registrované v centrálnom registri a sú vybavované priebežne. Upozorňujeme, že všetky infozákresy ako aj vyjadrenia sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka vydaného spoločnosťou OTNS, a.s., preto je nutné uviesť do žiadosti fakturačné údaje žiadateľa, na ktorého bude vystavená faktúra za služby.

Vyjadrenie dostanete elektronickým doručením na mail adresu uvedenú v žiadosti až po uhradení poplatku za službu. Na uvedenú mail adresu Vám budú doručované aj notifikácie ohľadne platieb. Vyjadrenie a IZ bude spracované v lehote do 15 dní od doručenia žiadosti na príslušnú pobočku podľa §21 ods.13 v zmysle zákona č.452/2021 Zákona o elektronických komunikáciách.

Dokumenty v prílohe mailu si následne podľa potreby vytlačíte. Vytlačené elektronické doručené Vyjadrenia a IZ obsahujú náležitosti úradnej listiny (pečiatka,podpis) a sú použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného Sl.poštou. V prípade, že žiadate doručenie aj Sl.poštou, je potrebné toto uviesť v žiadosti!

Správnym zaslaním žiadosti na príslušnú pobočku ušetríte čas sebe a pracovníkom, ktorí dané žiadosti spracovávajú, urýchlite tým čas vybavenia.

Formulár žiadosti pre poskytnutie vyjadrenia k TKS spoločnosti SWAN a. s.

Cenník za vyjadrenia k TKS SWAN a súvisiace služby

Stiahnuť formulár žiadosti vo formáte DOC

Stiahnuť formulár žiadosti vo formáte PDF

Usmernenie k podávaniu žiadostí o vyjadrenie